ගරු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

Mr Marknes Vidanagama - - chairman, Beliatta MPCS Ltd
Mr Venura Sampath
Mr Wimalasena
Mr Ajith Priyantha

මාක්නස් විදානගම මහතා
ගරු සභාපති
දුරකතන – 071 4529822

එන්.එම්.පී.කේ. වෙනුර සම්පත් මහතා
උප සභාපති
දුරකතන – 071 5856768

ඩබ්. ඒ. විමලසේන මහතා
අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන – 077 7218694

පී. ඒ අජිත් ප්‍රියන්ත මහතා
ගරු අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන – 071 8009008

Mr Karunathilaka

එල්. එච්. කරුණාතිලක මහතා
ගරු අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන – 071 6044600

Mr Asanka Dilusara

කේ. එච්. අසංක දිලුෂර මහතා
ගරු අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන – 077 1305592

Mr Thanuja Ranasinghe

කේ. කේ. තනුජ රණසිංහ මහතා
ගරු අධ්‍යක්ෂ
දුරකතන – 071 8585639