• BELIATTA                    -  047-2243446

 • WITHARANADENIYA  - 047-2242515

 • I/BELIGALLA              -  047-2243741

 • KUDAWALLA             -  041-2255593        

 • GATAMANNA            -  047-2243743

 • NIHILUWA                -  047-2243745

 • DIYA ALA                  -  047-2257303

 • SITINAMALUWA      -  047-2241055

 • MADAGODA             -  047-2243742

 • AMBALA                   -  047-3629902

   

Ranliya        Tirasara        Ranthilina        Super Lady       Dahami      Janasetha wasana     Senehasha        Buddanubawa     
OUR  BRANCH
OUR  SEVING  ACCOUNTS
       Y%S ,xldf nexl= b;sydih ;=< jeu YdLd jHdma;shla we;s tlu nexl=j jkafka iuqmldr .%dh nexl=jhs' fn,sw;a; iuqmldr i;shg muKla b;d Yla;su;a .%dh nexl= 11 l muK YdLd cd,hla mj;sk w;r iuqmldr .%duSh nexl=j 50 jk ixj;airho iurk fua  fudfydf;a kk ;dlaIKsl myiql u.ska .%dh ck;djg jvd;a im jQ ldhlaIu fiajdjla ,nd u fuys  is lrkq ,nhs'
fuu fiajdjka w;r"

 • uqo,a ;ekam;a lsu $  Kh ,ndu
 • foaY uqo,a yqjudrej
 • rka Kh Wlia fiajdj
 • c, ,am;a $ ,s ,am;a f.f yelshdj
 • Y%du jegqma f.u
 • rcfha fiajl jegqma f.u

                    f w;r m%uqL;djhla .kS' by; fiajdjka iemhSf fjk;a jdKsc nexl= w;r ;r.ldj .Kqfokqlrejka i|yd je m%;s,dN w;ajk m Tjqkag m%uqL;djhla l%shd lrhs' iajhx /lshd Kh $ rdcH fiajd Kh jeks O jQ mdYjhka fjkqfjkau ykajd ka Kh fiajdjka l%shd;aul jk w;r" mam;a fmdfydi;a fNaohlska f;drj ishfokdgu .Kqfokq l< yels tlu nexl=j iuqmldr .%dh nexl=jhs'
 • 100] la rdcH wdrlaIdj
 • yd ryiHNdjh
.%dh ck;djg jvd;a im .%dh nexl=j
fj; Tn;a wou mshk.kak'
Tf wjYH;djhka i|yd
wfmka i
Dickwella Road, Beliata.

OUR SERVICE
Copyright @ BELIATTA M.P.C.S. LTD. , Dickwella Road, Beliatta, Sri Lanka.                    Creation by M.M. Dinuka Kumara Ranasinghe - 077 58 77 140
BELIATTA   M.P.C.S.  LTD.
HOME PAGE       1          RURAL BANK       1          CO-OP CITY        1        OUR TEAM         1         PHOTO        1         HISITORY
É Tel:  +94 472243210   Ê  Fax :047 2243510 8   belcoopltd@sltnet.lk
wNsudkj;a 50 jeks ixj;airh iurkafkuq - 1964-2014