BELCO NEWS
Belco e  News Belco e  News    Belco e  News    Belco e  News     Belco e  News Belco e  News    Belco e  News    Belco e  News  Belco e  News      
Belco e  News Belco e  News    Belco e  News    Belco e  News      Belco e  News Belco e  News    Belco e  News    Belco e  News  Belco e  News       
Belco e  News Belco e  News    Belco e  News    Belco e  News      Belco e  News Belco e  News    Belco e  News    Belco e  News  Belco e  News       
Belco e  News Belco e  News    Belco e  News    Belco e  News     Belco e  News Belco e  News    Belco e  News    Belco e  News   Belco e  News
Belco e  News Belco e  News    Belco e  News    Belco e  News     Belco e  News Belco e  News    Belco e  News    Belco e  News  Belco e  News      
Belco e  News Belco e  News    Belco e  News    Belco e  News      Belco e  News Belco e  News    Belco e  News    Belco e  News  Belco e  News       


Copyright @ BELIATTA M.P.C.S. LTD. , Dickwella Road, Beliatta, Sri Lanka.                    Creation by M.M. Dinuka Kumara Ranasinghe - 077 58 77 140
fuu fj wvh krUk Tng;a ,sms-ixjdo $ ksudK $ oekajSua fhduq lsug ka wjia:djla
Tf ishu ksudK wkkaH;djh iu. wm fj; tjkak'

wmf.a oHq;a ;emE, ( belcoopltd1@gmail.com

rl:k ( 077 58 77 140

ixialdrl"
fn,afld B ksjqia"
www.belcoop.lk
iS$i fn,sw;a; O fiajd iuqmldr i;sh
laje,a, mdr" fn,sw;a;'
        2011 cq,s 02 jeksod cd;Hka;r iuqmldr kh fjkqfjka  l=reKE., meje;s cd;sl iuqmldr Wf<f,a iuqmldr ldh idOk ;r.dj,sfha fyd|u iuqmldr i;sj,g m%Odkh lrk rka iudkh fn,sw;a; O fiajd iuqmldr i;shg ys h' fuys w;s.re ckdm;s uyskao rdcmlaI ue;s;=udf.a iqr;ska i;sfha .re iNdm;s ;=uka iska iudkh ,nd.kakd ,' 

        cd;Hhka;r iuqmldr khg iu.dj iuqirK ksjdi ,nd oSf jevigyk hgf;a fn,sw;a; i;sh iska b lrk ,o ksjfia h;=r m%foaYfha wirK mjq,lg ,nd uo fuk islrk ,'


Adobe
Reader-81
OUR SERVICE
É Tel:  +94 472243210   Ê  Fax :047 2243510 8   belcoopltd@sltnet.lk
HOME PAGE       1          RURAL BANK       1          CO-OP CITY        1        OUR TEAM         1         PHOTO        1         HISITORY
BELIATTA SRI LANKA
fuu fjna wvjsfha wl=re i|yd fhdod we;af;a jsch wijeya keue;s wl=re font  jra.hhs' tu wl=re ksraudKh lrk ,o wdh;khg udf.a ia;=;sh -